Versiedatum: februari 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN Infra Kompas B.V.


Art. 1. Definities
1. Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan Infra Kompas B.V. gevestigd aan de Wolff en Dekenlaan 21 te Driehuis, die deze algemene voorwaarden expliciet van toepassing hebben verklaard.
2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.
3. Onder ‘Opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder ‘Werkzaamheden’ wordt verstaan: al datgene wat Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever adviseert en onderneemt, daaronder in ieder geval mede begrepen het geven van adviezen, begeleiden van projecten, geven van opleidingen, uitvoeren van trainingen, de search voor bepaald (key)personeel en het uitvoeren van (een) interim opdracht(en) voor bepaalde tijd.
Art. 2. Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur, elektronische documenten daaronder begrepen vermelding op de website van de Opdrachtnemer.
Art. 3. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de Opdrachtgever die in het kader van de Opdracht zijn verkregen, waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn.
2. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
3. Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer geen mededelingen aan derden doen over de aanpak en werkwijze van Opdrachtnemer noch rapportages aan derden ter beschikking stellen.
Art. 4. Offertes
1. Alle mondelinge, schriftelijke, telefonische, gefaxte of elektronisch verstrekte offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor andere opdrachten.
Art. 5. Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een opdracht schriftelijk bevestigt of op het moment dat Opdrachtnemer een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Het is geen van de partijen bij een overeenkomst toegestaan om tijdens de uitvoering van de Opdracht of binnen een jaar na het einde van de Opdracht personeel van de wederpartij in dienst te nemen of met het betreffende personeel over indiensttreding te onderhandelen.
Art. 6. Opdracht en termijn van uitvoering
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende Opdracht zal worden uitgevoerd.
2. De Opdracht heeft het karakter van een inspanningsverbintenis tenzij anders overeengekomen.
3. Opdrachtnemer kan de samenstelling van een adviesteam wijzigen indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, dan wel naar zijn mening wenselijk is voor de juiste uitvoering van de Opdracht. Een dergelijke wijziging zal de kwaliteit noch de continuïteit van de uitvoering van de Opdracht beïnvloeden.
4. Wijziging van de samenstelling van een adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever na overleg met Opdrachtnemer plaatsvinden.
5. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd, heeft – tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft – slechts een indicatieve strekking.
6. De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de Opdracht vervalt als de Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Versiedatum: februari 2018
7. Veranderingen in een reeds lopende Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
8. Opdrachtnemer kan bij overmacht, waaronder in ieder geval begrepen werkonderbrekingen, staking, ziekte of arbeidsongeschiktheid aan de zijde van Opdrachtnemer, gedurende de periode dat dit voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Opdrachtgever heeft de verplichting om van Opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van een opdracht af te nemen en te vergoeden.
9. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ten behoeve van de Opdracht aan Opdrachtnemer te verstrekken c.q. verstrekte gegevens en documenten en draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en overige zaken en eventuele personeelsleden van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt c.q. ter beschikking worden gesteld. Indien deze gegeven, documenten en dergelijke niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Art. 7 Verlenging, Opzegging en Ontbinding
1. De Opdracht eindigt bij het einde van de overeengekomen looptijd van rechtswege tenzij Partijen uiterlijk twee weken voor het einde van de looptijd besluiten de Opdracht te verlengen. De verlengde Opdracht wordt tegen dezelfde voorwaarden voortgezet gedurende de tussen Partijen overeengekomen periode, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Iedere partij is gerechtigd de Opdracht gedurende de contractperiode tussentijds om hem moverende redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Tijdens de opzegtermijn is de overeengekomen vergoeding door Opdrachtgever verschuldigd.
3. De overeenkomst kan met onmiddellijk ingang tussentijds worden opgezegd indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend dan wel wordt geliquideerd of als conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op het vermogen van de wederpartij.
4. Indien de overeenkomst wordt opgezegd op grond van de gronden genoemd in het onderhavige artikel, is geen der partijen jegens de opzeggende partij schadevergoeding verschuldigd.
Art. 8 Annulering Opdrachten voor search, interimwerkzaamheden en opleidingen
1. Indien Opdracht is verstrekt voor het uitvoeren van interim opdrachten voor een bepaalde tijd, dan geldt dat indien de Opdracht wordt geannuleerd binnen 5 dagen voor de start van de betreffende werkzaamheden, 100% van het afgesproken tarief c.q. van de opdrachtsom door Opdrachtgever is verschuldigd. Als annulering van een dergelijke Opdracht plaatsvindt op een ander moment dan binnen 5 werkdagen voor de start van de betreffende werkzaamheden, dan is 50% van het afgesproken tarief c.q. van de Opdrachtsom door Opdrachtgever verschuldigd. Voor een executive search opdracht geldt dat indien een opdracht wordt afgezegd of stopgezet de kosten die gemaakt zijn na de laatste vervallen termijn in rekening zullen worden gebracht.
2. Ingeval van opleidingen en trainingen geldt dat indien een deelnemer niet aan een training kan deelnemen, vervanging door een gelijkwaardige deelnemer is toegestaan. Indien een in-company cursus wordt geannuleerd, geldt dat indien de Opdracht wordt geannuleerd binnen een periode van vier (4) tot acht (8) weken voor de aanvang van de training, 25% van de opdrachtsom verschuldigd is; indien annulering plaatsvindt binnen de periode van twee (2) tot vier (4) weken voor de start van de training, dan is 50% van de opdrachtsom verschuldigd en indien er sprake is van annulering binnen twee (2) weken voor de start van de training, is 100% van de opdrachtsom verschuldigd.
Art. 9. Honorarium, kosten en tarieven
1. De honorering van Opdrachtnemer berust op uurtarieven en/of dagdelen, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief en/of dagdeeltarief is opgenomen in de offerte.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks tarieven marktconform aan te passen. Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
3. Het geoffreerde uur- of dagdeeltarief is exclusief kilometervergoeding tenzij anders overeengekomen.
4. Noodzakelijke administratiekosten van Opdrachtnemer zijn in het tarief inbegrepen. Externe kosten zoals kopieer- en drukkosten en kosten van derden die in het kader van een opdracht door Opdrachtnemer worden gemaakt, worden naast het tarief afzonderlijk in rekening gebracht.
5. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief verschuldigde omzetbelasting.
6. De Opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door Opdrachtnemer rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
7. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden periodiek gedaan of op basis van een overeengekomen termijnschema. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
Versiedatum: februari 2018
8. Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en deze op verzoek van de Opdrachtgever beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, als niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
Art. 10. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te gebeuren zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen 30 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bankrekening. Deze betalingstermijn is een vervaltermijn.
2. Bij niet nakoming van de in lid 1 genoemde betalingstermijn, is er sprake van verzuim en zal door Opdrachtnemer over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke handelsrente in aanmerking genomen als volle maanden.
3. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, om bij niet tijdige betaling de verdere uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Invordering van de door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, verhoogd met alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Art. 11. Intellectuele eigendom
1. Plannen, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking is slechts toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
3. De bepalingen van dit artikel gelden ook ingeval de Opdracht om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
Art. 12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken Opdracht mag worden vertrouwd.
2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van die Opdracht heeft ontvangen, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledig informatie heeft verstrekt tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
5. Aanspraken van de Opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één jaar na het einde van de Opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
Art. 13. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Als bevoegde rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.