Er was sprake van een discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de interpretatie van de contracteisen aangaande de TTI. Onder leiding van Infra Kompas is een Taskforce ingesteld die tot de conclusie kwam dat er tevens een noodzaak bestond om financiële en contractuele consequenties inzichtelijk te maken. Uiteindelijk heeft de Taskforce adviezen ontwikkeld die in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot een besluit zijn gemaakt. De belangrijkste resultaten van de Taskforce betroffen: met hulp van Infra Kompas is de communicatie op het project verschoven richting wederzijds begrip en actieve communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zijn de inzichten in elkaars belangen sterk verbeterd. Daarnaast heeft de bijdrage van Infra Kompas geresulteerd in een tijdige openstelling van de tunnel, overeenstemming over de technische standaarden bij oplevering, aansluiting op de verkeerscentrale en een functionerend prestatiemeetsysteem. Ten laatste heeft Infra Kompas bijgedragen aan een verdere concretisering, aanvulling en verbetering van de concept LTS (landelijke tunnelstandaard).