Infra Kompas heeft als missie om complexe, multidisciplinaire infra-/bouwprojecten succesvol te laten verlopen. Wij kunnen deze missie realiseren door de diensten die wij aanbieden. O.a bemiddeling, procesbegeleiding, interim management, coaching en Spiral Dynamics.

Soms lukt het contractpartijen niet meer om samen tot een oplossing te komen. De eigen belangen zijn te groot en een hele voorgeschiedenis draagt men als last mee, met als gevolg een groot risico voor overschrijding van mijlpalen en kosten. Een oplossing om een ongewenst juridisch traject te voorkomen is dan de inschakeling van Infra Kompas. Wij inventariseren de knelpunten en geven daarop onze onafhankelijke, objectieve visie en oplossing(srichting). Op basis daarvan begeleiden wij partijen tot het bereiken van overeenstemming. Dit blijkt een bewezen succesvolle aanpak. Door onze achtergrond zijn wij als geen ander in staat ons in de verschillende partijen in te leven en situaties vanuit een onafhankelijk, objectief standpunt te bezien.

infrakompas procesbegeleiding

Voorkomen is beter dan genezen. In plaats van te wachten tot discussies ontaarden in conflicten is het daarom ook vaak beter om in een vroeg stadium het proces door Infra Kompas als onafhankelijke partner te laten begeleiden. Dit is aan de orde in alle situaties waar men samen tot afspraken en/of oplossingen moet komen. Complexe problemen, tegenstrijdige belangen, hoge werkdruk, onvoldoende expertise en ongebaande paden zijn ingrediënten die het zinvol maken om Infra Kompas als onafhankelijk procesbegeleider betrokkenen te laten begeleiden naar een passende oplossing, zowel voor het realiseren van contractuele afspraken als technische- of organisatorische oplossingen.

Wijhebben een waardevol netwerk van interim managers. Zij zijn, vanuit verschillende eindverantwoordelijke rollen, ervaren met het managen van complexe, multidisciplinaire projecten. Tijdige inzet van onze managers kan helpen uw project naar succes te leiden.

infrakompas coaching

Projecten in de sectoren infra en bouw veranderen snel en voortdurend. De complexiteit van de omgeving, het multidisciplinaire karakter en nieuwe contractvormen stellen hoge eisen aan management en medewerkers. Zo kunnen we tegen problemen oplopen die we met onze huidige ervaring en inzichten niet meer effectief kunnen oplossen. Sowieso kunnen ‘Problemen niet worden opgelost met het bewustzijn waarmee ze zijn gecreëerd’ zei Albert Einstein ooit heel treffend. Het dwingt ons onszelf te blijven ontwikkelen. Om in deze dynamische omgeving succesvolle keuzes te blijven maken, kan coaching door Infra Kompas zinvol zijn. De coach kan daarbij, afhankelijk van de situatie en behoefte, de volgende rollen invullen: mentor, klankbord, sparringpartner, adviseur, netwerker of vraagbaak. Coaching kan in de vorm van teamcoaching of persoonlijke coaching hebben en gericht zijn op inhoudelijke-, procesmatige- of persoonlijke aspecten.

Spiral Dynamics is een middel om de samenwerking en effectiviteit van teams te vergroten. Als Infra Kompas zetten we Spiral Dynamics met name in om een taal te geven aan de cultuur en het gedrag in een organisatie, afdeling, project of (management-) team. Spiral Dynamics biedt inzichten in de persoonlijke effectiviteit van teamleden en handvaten om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over je kracht, je zwaktes, het benutten van elkaars kracht, het leren herkennen van elkaars valkuilen en voorkomen om hier in te stappen. In de methode van Spiral Dynamics gaan we uit van waardesystemen. Kennis van deze waardesystemen binnen het team, kan helpen om de prestatie van een team te optimaliseren. Tevens geeft het inzicht in de valkuilen van het team, waardoor potentiele fricties in het team voorkomen kunnen worden. Wij hebben als Infra Kompas met onze jarenlange ervaring in grote, complexe projecten, ervaren dat het bewustzijn van de waarden van een ander begrip kan creëren voor zijn handelen en in een team de basis vormt om eventuele issues en conflicten veel effectiever en constructiever op te lossen. Aanpak: Om in een complexe omgeving met veel verschillende belangen successen te bereiken, hanteert Infra Kompas een bewezen methodische aanpak.

Door onze flexibele aanpak, voeren wij onze werkzaamheden doorgaans uit op de locatie die door opdrachtgever gewenst is.